خدمات


تصور غلطی در ارتباط با کسب اقامت از طریق تولد فرزند در کانادا وجود دارد که اغلب توسط موسسات غیر متخصص مطرح و نشر می‌گردد و خانواده‌ها را برای طی ره صد ساله در یک شب، وسوسه می‌کند. باید گفت، این ادعا پایه حقوقی ندارد.تصور غلطی در ارتباط با کسب اقامت از طریق تولد فرزند در کانادا وجود دارد که اغلب توسط موسسات غیر متخصص مطرح و نشر می‌گردد و خانواده‌ها را برای طی ره صد ساله در یک شب، وسوسه می‌کند. باید گفت، این ادعا پایه حقوقی ندارد.با مراجعه به وکیل: اولاً- متوجه می‌شوید که اساسا حقی دارید یا نه؟با مراجعه به وکیل: اولاً- متوجه می‌شوید که اساسا حقی دارید یا نه؟